Sääntömuutosehdotukset

Yhdistyksen nykyiset säännöt näet kokonaisuudessaan https://www.dogoclub.fi/saannot/

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET


NYKYINEN SÄÄNTÖ

3§ TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on dogo argentino -rotuisten koirien kasvatuksen, jalostuksen ja harrastustoiminnan edistäminen sekä tiedon jakaminen Suomessa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraamalla rodun kehitystä ja tekemällä rotua koskevia aloitteita, kirjaamalla ja julkaisemalla näyttely- ja koetuloksia, toimeenpanemalla koiranäyttelyitä, järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia rodun harrastajille ja arvostelutuomareille, julkaisemalla jäsenlehteä sekä muita tiedotteita, sekä harrastamalla koiran jalostusta ja koulutusta edistävää toimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.


UUSI SÄÄNTÖEHDOTUS

3§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää dogo argentino -rodun tuntemusta, edistää puhdasrotuisten, rotumääritelmän mukaisten ja terveiden dogo argentinojen jalostusta ja kasvatusta, ohjata jäseniään koirien pitoon, kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia

  • järjestää jalostusneuvontaa

  • järjestää pentuvälitysneuvontaa

  • seuraamalla rodun kehitystä

  • järjestää koiranäyttelyitä ja muita jäsenistölle suunnattuja tapahtumia

  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

  • toimii yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, kotimaassa ja
    ulkomailla

Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä ja arpajaisia, sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.


NYKYINEN SÄÄNTÖ

4§ VAROJEN HANKINTA

Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Varoja voidaan kerätä myös yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä tapahtumia järjestämällä.

Jäsen suorittaa jäsenmaksuna sen summan, jonka syyskokous on päättänyt. Jäsenmaksut suoritetaan eräpäivään mennessä. Mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu, ei jäsenellä ole äänioikeutta kokouksissa, kuin vasta jäsenmaksun suorituksen jälkeen. Perhejäsenet eivät saa mahdollista julkaisua, mutta ovat yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja.


UUSI SÄÄNTÖEHDOTUS

4§ VAROJEN HANKINTA JA JÄSENMAKSUT

Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Varoja voidaan kerätä myös yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä tapahtumia järjestämällä.

Varsinaisilta jäseniltä, perhe- ja pentuejäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäseneltä sekä kunniapuheenjohtajalta ei peritä vuosimaksua.

Jäsenmaksut suoritetaan eräpäivään mennessä. Mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu, ei jäsenellä ole äänioikeutta kokouksissa, kuin vasta jäsenmaksun suorituksen jälkeen. Jäsenelle, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan eräpäivään mennessä, voidaan jättää lähettämättä yhdistyksen jäsenjulkaisut, jotka ilmestyvät eräpäivän jälkeen.


NYKYINEN SÄÄNTÖ

5§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yhdistyksen hallituksen suostumuksella yksityiset henkilöt. Jäsenet ovat vuosijäseniä, perhejäseniä, pentuejäseniä ja ainaisjäseniä.

Perhejäseneksi hyväksytään henkilö, joka kuuluu vuosi-, ainais- tai kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Mikäli samassa osoitteessa asuu useampia yhdistyksen jäseniä, lähetetään yhteen osoitteeseen kuitenkin vain yhdet yhdistyksen julkaisut.

Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka maksaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Yhdistyksen jäsenkasvattaja voi liittää kasvattinsa omistajan/haltijan pennun ensimmäisen vuoden aikana yhdistyksen pentuejäseneksi kymmenen (10) euron maksulla. Pentue jäseneksi ilmoittavalta henkilöltä tulee kasvattajan toimittaa kirjallinen suostumus. Tällä kirjallisella suostumuksella pentuejäsen hyväksyy liittymisensä yhdistyksen jäseneksi ja siirtyy halutessaan seuraavana vuonna vuosijäseneksi.

Jäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden. Jäseneksi voi liittyä kesken kalenterivuoden

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ainais- ja kunniajäseniltä sekä kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua, mutta heillä on samat oikeudet kuin vuosijäsenillä. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista ja ovat äänioikeutettuja. Kunniapuheenjohtajia voi yhtäaikaisesti olla vain yksi (1).


UUSI SÄÄNTÖEHDOTUS

5§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yhdistyksen hallituksen suostumuksella yksityiset henkilöt, kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäseniä lukuun ottamatta. Jäsenyys astuu voimaan uuden jäsenen maksettua ensimmäisen jäsenmaksunsa ja hallituksen hyväksyttyä jäsenyyden.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä ainais- ja varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsen ei saa omaa yhdistyksen jäsenjulkaisua.

Pentuejäseksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka yhdistyksen jäsenkasvattaja ilmoittaa kasvattinsa omistajan/haltijan pennun ensimmäisen vuoden aikana yhdistyksen jäsenyyteen. Pentuejäseneksi ilmoitettavalta henkilöltä tulee kasvattajan toimittaa kirjallinen suostumus jäsensihteerille. Tällä kirjallisella suostumuksella pentuejäsen hyväksyy liittämisensä yhdistyksen jäseneksi ja siirtyy halutessaan seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi, maksaen itse jäsenmaksunsa.

Ainaisjäsen. Ei enää voimassa, kuitenkin vanhojen osalta jäsenedut säilyvät. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä kutsua henkilö, joille yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Kunniapuheenjohtajia voi yhtäaikaisesti olla vain yksi (1). Kunniapuheenjohtajuus ja kunniajäsenyys ovat arvonimiä, eikä niihin itsessään liity jäsenyyden oikeuksia eikä velvollisuuksia, ellei näissä säännöissä toisin mainita.


NYKYINEN SÄÄNTÖ

7§ YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa, sekä syyskokous, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa. Kokous voidaan hallituksen päätöksellä järjestää etäkokouksena.

Kokouksen ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kutsuu varsinaiseen kokoukseen hallitus, vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen www-sivuilla olevalla kutsulla tai yhdistyksen jäsenfoorumilla tai kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä tai yhdistyksen jäsenlehdellä, johon kokouskutsu on painettu.

Lehti tai tiedoite lähetetään vain varsinaiselle jäsenelle.

Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella, perhe-, kunnia-, ja ainaisjäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla äänioikeus. Jäsen saa edustaa yhtä (1) muuta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla yhdistyksen kokouksissa. Valtuutetun edustajan on oltava yhdistyksen jäsen. Alle viisitoista (15) vuotiaalla ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen jäsen voi ehdottaa asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti kevätkokousta varten helmikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten syyskuun loppuun mennessä.


UUSI SÄÄNTÖEHDOTUS

7§ YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäosallistuminen).

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella, perhe-, pentue- ja ainaisjäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden äänioikeutetun jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kullekkin jäsenelle tämän ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä kutsulla tai jäsenjulkaisulla, johon kokouskutsu on sisällytetty tai yhdistyksen nettisivuilla.

Perhejäsenen katsotaan saaneen kutsusta tiedon, jos kutsu on ollut jäsenjulkaisussa, joka on lähetetty varsinaiselle jäsenelle, jonka kanssa samassa taloudessa perhejäsen on ilmoittanut olevansa.

Hallitus voi päättää kokoukseen ilmoittautumisesta ennakkoon jos kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Ennakkoilmoittautuminen tulee tehdä kokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Yhdistyksen jäsen voi ehdottaa asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti kevätkokousta varten helmikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten elokuun loppuun mennessä.


NYKYINEN SÄÄNTÖ

9§ KEVÄKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijat.

2. Todetaan läsnä olevat henkilöt.

3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitellään hyväksyttäväksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.

6. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan siitä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä.

8. Käsitellään hallituksen ja jäsenistön helmikuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

9. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä.


UUSI SÄÄNTÖEHDOTUS

9§ KEVÄKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen

8. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä


NYKYINEN SÄÄNTÖ

10§ SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijat.

2. Todetaan läsnä olevat henkilöt.

3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6. Hyväksytään (budjetti) talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

8. Käsitellään hallituksen ja jäsenistön syyskuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

9. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä.


UUSI SÄÄNTÖEHDOTUS

10§ SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

9. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen

10. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä


NYKYINEN SÄÄNTÖ

12§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7) muuta varsinaista jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksessa on vuosittain erovuorossa yksi - kolme (1-3) jäsentä. Ensi kerran arvan perusteella ja sen jälkeen vuorollaan. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita myös uudelleen. Jäsenten toimikausi alkaa seuraavan vuoden alusta.

Hallituksen puheenjohtajanvaali on joka toinen vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita hallituksen keskuudesta tai yhdistyksen jäsenistöstä.


UUSI SÄÄNTÖEHDOTUS

12§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksessa on vuosittain erovuorossa kaksi (2) jäsentä. Ensi kerran arvan perusteella ja sen jälkeen vuorollaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


LISÄYS

19§ YHDISTYSLAKI

Muutoin noudatettakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.