Luonne

Dogo argentino on metsästyskoira, jolla on vahva vartioimis‐ ja puolustusvietti. Se on tilanteen niin vaatiessa päättäväinen, itsevarma ja peräänantamaton. Dogo argentinon kuuluu ehdottomasti olla hermorakenteeltaan hyvä ja käytökseltään rauhallinen. Omistajan hyväksymiin vieraisiin sen tulee suhtautua avoimesti ja ystävällisesti. Näitä piirteitä tulee ehdottomasti vaalia ja vahvistaa tulevissa jalostusvalinnoissa.

Jalostuksessa ei tulisi suosia liian matalaviettisiä, ei‐rodunomaisia yksilöitä, joilla mm. saalisvietti ja miellyttämisenhalu puuttuvat kokonaan. Jalostukseen tulisi käyttää vain harkiten alkukantaisempia yksilöitä, joiden yhtenä luonteenpiirteenä voidaan todeta varautuneisuutta. Varautuneisuus, arkuudesta puhumattakaan, ei ole toivottava luonteenpiirre. Arkoja ja aggressiivisia yksilöitä ei tule käyttää jalostukseen.

Hakutreeneissä - maalimies löytyi!
Hakutreeneissä - maalimies löytyi!

Yksilön luonnetta arvioitaessa tulee ottaa huomioon rodun hidas kypsyminen niin fyysisesti kuin henkisestikin. Varsinkin nuorena koirat ovat erittäin ohjaajaherkkiä; ne tottelevat empimättä sitä, jota ne kunnioittavat ja tämän henkilön negatiivinen palaute saa nuoren dogo argentinon epätoivon valtaan. Ne myös lukevat erinomaisesti ohjaajansa tunnetiloja ja mielialaa. Tämä välillä vaikeuttaa koulutusta, koska motivointikeinojen löytäminen voi olla vaikeaa. Toisaalta dogo argentinot ovat työskennellessään erittäin vahvaluonteisia ja kovia, mutta myös reaktioherkkiä ja kohtuullisen teräviä.

Rodun luonteessa vastaan tulevat ongelmat johtuvat usein vääränlaisesta koiranpidosta, heikosta sosiaalistamisesta ja puutteellisesta tapakasvatuksesta. Tämä taas johtuu yleensä siitä, ettei rodun luonnetta ole ymmärretty täysin oikein. Dogo argentino on rotuna erittäin signaaliherkkä ja toisaalta eleetön, minkä vuoksi koira ja sen käyttäytyminen tulkitaan usein väärin. Koiran käyttäytymiseen ja reagointiin vaikuttaakin suuresti se, mitä signaaleita se saa vastapuolelta (koiralta/ihmiseltä). Ongelmiin saattavat johtaa myös liian nuorella iällä saadut ikävät kokemukset ja omistajien välinpitämättömyys koulutuksen tarpeellisuudesta.

Suomessa kokemusta on kertynyt rodun luonteesta reilu 25 vuoden ajalta. Kokemus ei anna mitään viitteitä siitä, miksei dogo argentino olisi asianmukaisesti sosiaalistettuna ja tapakasvatettuna täysin yhteiskuntakelpoinen koirarotu.

Jalostustyötä ajatellen ja rodunomaisten käyttötarkoitusten puuttuessa dogo argentinojen luonteiden testaaminen on erittäin tärkeää. Kuitenkaan suomalainen luonnetesti ei ole paras vaihtoehto kertomaan dogo argentinon metsästysominaisuuksista. Tällä hetkellä se on kuitenkin ainoa virallinen luonnetestausmuoto ja siksi tärkeä koirien luonteita arvioitaessa sekä verrattaessa dogo argentinojen luonteita muihin rotuihin. Ajateltaessa dogo argentinoa palveluskoirarotuna, testaus on ensiarvoisen tärkeää ja kaikille suositeltavaa.

Dogo argentinoja oli luonnetestattu vuoden 2021 loppuun mennessä kaikkiaan 109 yksilöä ja pistemäärät vaihtelivat -53 ja +238 pisteen välillä, keskiarvon ollessa +137,16 pistettä. Näitä tuloksia voidaan pitää erittäin hyvinä ja jo vahvasti suuntaa antavina koko rotua tarkastellessa.

MH-luonnekuvauksessa on käynyt 10 yksilöä vuosina 2009-2019, joista yhden on ohjaaja keskeyttänyt ja loput on suoritettu. Näistä koirista 6 on suorittanut myös luonnetestin. 

Rodun terveydellisistä erikoispiirteistä kuurous tai toispuoleinen kuurous on asia, joka oletetaan vaikuttavan eniten koiran käyttäytymiseen. Tosiasiassa molemmin korvin kuurot pennut lopetetaan, eikä rekisteröityjä, kuulotestattuja täysin kuuroja koiria Suomessa olekaan. Vuosia sitten, kun pentuja ei vielä kuulotestattu, eräs perhe luuli omaavansa erittäin vaikean ja itsepäisen narttukoiran, joka kuitenkin hieman alle vuoden ikäisenä todettiin molemmin puolin kuuroksi. Kyseinen koira kilpaili sittemmin ensimmäisenä dogo argentinona Suomessa tottelevaisuuskokeissa saavuttaen kahdesti täydet 200 pistettä alokasluokasta sekä ykköstuloksen avoimesta luokasta. Lisäksi se läpäisi järjestyksenvalvojakoirakokeen sekä PERA‐A ja ‐B pelastuskoirakokeet. Omistaja ohjasi koiraa käsimerkein. Luonteeltaan se oli kuten mikä tahansa hyvin koulutettu, ainoastaan kuuro koira. Muita täysin kuuroja, aikuiseksi eläneitä dogo argentinoja ei tiedossamme ole.

Alman kuulossa ei ole vikaa, vaikka se ilmaiseekin äänettömästi rullalla.
Alman kuulossa ei ole vikaa, vaikka se ilmaiseekin äänettömästi rullalla.

Toispuoleisesti kuulevia koiria sen sijaan on useita. Hyvin harvoin koiran käyttäytymisestä huomaa toispuoleisen kuurouden; lähinnä omistaja tai koiran erittäin hyvin tuntevat pystyvät pistämään merkille asioita, joista toispuoleisen kuurouden voi huomata. Esimerkiksi huudettaessa koiraa pidemmän matkan päästä, saattaa koira tarkastaa ääntä ensin väärästä suunnasta kääntämällä päätänsä vastakkaiseen suuntaan. Avonaisella, tuulisella paikalla, kuten pellolla, saattaa irti oleva koira kutsuttaessa lähteä jopa täysin vastakkaiseen suuntaan kulkemaan, jos sillä ei ole välitöntä näköyhteyttä omistajaansa. Toispuoleinen kuurous siis näkyy ulospäin lähinnä koiran vaikeutena hahmottaa äänen tulosuuntaa äänen kuuluessa reilusti kauempana tai sen ollessa äkillinen ja kaikuva, esimerkiksi pamahdus tai huudahdus. Tämäkin on täysin koirakohtaista; on yksilöitä, joista toispuoleista kuuroutta ei pysty erottamaan edes tarkkailemalla. Tiedossamme on ainakin yksi toispuoleisesti kuuleva uros, joka on luonnetestattu pistemäärällä 214 ja todettu laukausvarmaksi. Lisäksi ainakin kaksi toispuoleisesti kuulevaa narttua on luonnetestattu laukausvarmoiksi. Toispuoleista kuuroutta ei pystytty testissä havaitsemaan koiran käytöksestä.

Kuuroudella ja/tai toispuoleisella kuuroudella ei siis varsinaisesti näytä olevan vaikutusta koiran luonteeseen; lähinnä käyttäytymismalleihin tietyissä tilanteissa, ja niissäkin hyvin koirakohtaisesti. Rodun alkuperämaassa ja monissa Euroopan maissakaan kuuloa ei testata luotettavin menetelmin (esim. BAER), vaan pennut testataan ennen luovutusta taputtamalla käsiä yhteen tai tuottamalla muuten äkillistä ääntä. Jos pentu reagoi tähän, sen todetaan olevan kuuleva (vaikka se tosiasiassa saattaakin olla kuuleva vain toispuoleisesti) ja ääneen reagoimattomat pennut lopetetaan kuuroina. Näin ollen toispuoleisesti kuulevien koirien käyttäytymisestä ei osata kertoa juuri mitään erityistä myöskään rodun kotimaassa. Sukupuolieroja käyttäytymisessä aiheuttaa eniten urosten ja narttujen hormonitoiminta; tosin tämä lienee yleistä lähes kaikille koiraroduille. Urokset pyrkivät vartioimaan omaa reviiriään ja mukavuusaluettaan lauman ulkopuolisilta koirilta narttukoiria herkemmin, jolloin koiran hyvä hallinta on erittäin tärkeää.

Lue lisää

Lue lisää luonnetesteistä Tapahtumat/Luonnetestit-sivulta! Sisältää mm. hyödyllisiä linkkejä dogo argentinojen luonnetestitilastoista.

Luonne- ja käytöskysely

Jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä varten keräämme tietoa dogo argentinojen luonteesta ja käyttäytymisestä kotioloissa. Kysely on melko pitkä, joten sen vastaamiseen kannattaa varata hetki aikaa. Voit vastata kysymykseen anonyymisti, mutta ilmoittamalla koirasi tiedot, saamme kattavampaa tietoa rodun luonne- ja käyttäytymistilanteesta. 

Voit täyttää kyselyn myös aiempien dogo argentinojesi osalta. Voit myös myöhemmin lähettää uuden vastauksen, mikäli koet, että koiran käyttäytymisessä tai luonteessa on tapahtunut muutoksia. 

LUONNE- JA KÄYTÖSKYSELY