Säännöt


PRH hyväksymät 8.12.2023


1. YHDISTYSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
 

Yhdistyksen nimi on Dogo Argentino Club Finland ry, josta voidaan käyttää lyhennettä DACF. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena koko maa.


2. YHDISTYKSEN KIELI

Yhdistyksen kieli on suomi.


3. YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää dogo argentino -rodun tuntemusta, edistää puhdasrotuisten, rotumääritelmän mukaisten ja terveiden dogo argentinojen jalostusta ja kasvatusta, ohjata jäseniään koirien pitoon, kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
 • järjestää jalostusneuvontaa
 • järjestää pentuvälitysneuvontaa
 • seuraa rodun kehitystä
 • järjestää koiranäyttelyitä ja muita jäsenistölle suunnattuja tapahtumia
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • toimii yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, kotimaassa ja ulkomailla

Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä ja arpajaisia, sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.


4. VAROJEN HANKINTA JA JÄSENMAKSUT

Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Varoja voidaan kerätä myös yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä tapahtumia järjestämällä.

Varsinaisilta jäseniltä, perhe- ja pentuejäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäseneltä sekä kunniapuheenjohtajalta ei peritä vuosimaksua.

Jäsenmaksut suoritetaan eräpäivään mennessä. Mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu, ei jäsenellä ole äänioikeutta kokouksissa, kuin vasta jäsenmaksun suorituksen jälkeen. Jäsenelle, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan eräpäivään mennessä, voidaan jättää lähettämättä yhdistyksen jäsenjulkaisut, jotka ilmestyvät eräpäivän jälkeen.


5. YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yhdistyksen hallituksen suostumuksella yksityiset henkilöt, kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäseniä lukuun ottamatta. Jäsenyys astuu voimaan uuden jäsenen maksettua ensimmäisen jäsenmaksunsa ja hallituksen hyväksyttyä jäsenyyden.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä ainais- ja varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsen ei saa omaa yhdistyksen jäsenjulkaisua.

Pentuejäseksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka yhdistyksen jäsenkasvattaja ilmoittaa kasvattinsa omistajan/haltijan pennun ensimmäisen vuoden aikana yhdistyksen jäsenyyteen. Pentuejäseneksi ilmoitettavalta henkilöltä tulee kasvattajan toimittaa kirjallinen suostumus jäsensihteerille. Tällä kirjallisella suostumuksella pentuejäsen hyväksyy liittämisensä yhdistyksen jäseneksi ja siirtyy halutessaan seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi, maksaen itse jäsenmaksunsa.

Ainaisjäsen. Ei enää voimassa, kuitenkin vanhojen osalta jäsenedut säilyvät.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kutsua henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Kunniapuheenjohtajia voi yhtäaikaisesti olla vain yksi (1). Kunniapuheenjohtajuus ja kunniajäsenyys ovat arvonimiä, eikä niihin itsessään liity jäsenyyden oikeuksia eikä velvollisuuksia, ellei näissä säännöissä toisin mainita.


6. JÄSENEN EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta tai välittömästi jäsenen niin halutessa. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan yhden (1) kuukauden kuluessa maksun eräpäivästä, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella haitannut tai vaikeuttanut huomattavasti yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti, tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai varoihin.


7. YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäosallistuminen).

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella, perhe-, pentue- ja ainaisjäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden äänioikeutetun jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kullekkin jäsenelle tämän ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä kutsulla tai jäsenjulkaisulla, johon kokouskutsu on sisällytetty tai yhdistyksen nettisivuilla.

Perhejäsenen katsotaan saaneen kutsusta tiedon, jos kutsu on ollut jäsenjulkaisussa, joka on lähetetty varsinaiselle jäsenelle, jonka kanssa samassa taloudessa perhejäsen on ilmoittanut olevansa.

Hallitus voi päättää kokoukseen ilmoittautumisesta ennakkoon jos kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Ennakkoilmoittautuminen tulee tehdä kokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Yhdistyksen jäsen voi ehdottaa asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti kevätkokousta varten helmikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten elokuun loppuun mennessä.


8. YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Varsinaisen kokouksen lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asian esittämisestä. Kokous voidaan hallituksen päätöksellä järjestää etäkokouksena.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännöt kuin seitsemäs (7.) pykälä varsinaisista kokouksista määrää.


9. KEVÄKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen esityslista

 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen

 8. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä


10. SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen esityslista

 5. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi 

 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle

 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

 9. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen

 10. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä


11. TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle tai hänen ollessaan estyneenä hänen varamiehelleen tarkastettavaksi kahdeskymmeneskahdeksas helmikuuta (28.2.) mennessä.

Toiminnantarkastajan tai hänen varamiehensä on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä.


12. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksessa on vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä. Ensi kerran arvan perusteella ja sen jälkeen vuorollaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


13. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävä on lakia, näitä sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

• johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

• kutsua yhdistys kokouksiin, valmistaa niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset

• edustaa yhdistystä, hoitaa juoksevat asiat, sekä esiintyä kantajana ja vastaajana

• valmistaa ja esittää yhdistyksen kevätkokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan tai hänen varamiehensä lausunto

• valmistaa ja esittää yhdistyksen syyskokoukselle seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma

• päättää jäsenen hyväksymisestä ja erottamisesta siten kuin säännöissä on määrätty

• nimetä yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseessä oleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin, niiltä osin, joita yhdistyksen kokous ei määrää

• hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai vastuuhenkilöitä valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja asioita


14. HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus voi halutessaan kutsua muita henkilöitä hallituksen kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

Kutsu on esitettävä kirjallisesti, puhelimitse tai hallituksen keskustelupalstalla vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi päätösvaltaisessa kokouksessaan päättää seuraavan kokouspäivän.

Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen myös puhelimitse tai muuta (telekommunikaatioyhteyttä) viestintävälinettä käyttäen.


15. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


16. SUHTEET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsen, lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin kennel- tai koiratoimintaa harrastaviin yhdistyksiin tai yhteenliittymiin.


17. SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (¾) kokoukseen osallistuneista äänioikeutetuista jäsenistä.


18. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyslain 27. pykälän mukaisesti.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaan samoja tarkoitusperiä edistävälle suomalaiselle rekisteröidylle kennelyhdistykselle.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


19. YHDISTYSLAKI

Muutoin noudatettakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.