Säännöt


YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Dogo Argentino Club Finland ry, josta voidaan käyttää lyhennettä DACF.
Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena koko maa.

2§ YHDISTYKSEN KIELI
Yhdistyksen kieli on suomi

3§ TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on dogo argentino -rotuisten koirien kasvatuksen, jalostuksen ja harrastustoiminnan edistäminen sekä tiedon jakaminen Suomessa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraamalla rodun kehitystä ja tekemällä rotua koskevia aloitteita, kirjaamalla ja julkaisemalla näyttely- ja koetuloksia, toimeenpanemalla koiranäyttelyitä, järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia rodun harrastajille ja arvostelutuomareille, julkaisemalla jäsenlehteä sekä muita tiedotteita, sekä harrastamalla koiran jalostusta ja koulutusta edistävää toimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

4§ VAROJEN HANKINTA

Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Varoja voidaan kerätä myös yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä tapahtumia järjestämällä.

Jäsen suorittaa jäsenmaksuna sen summan, jonka syyskokous on päättänyt. Jäsenmaksut suoritetaan eräpäivään mennessä. Mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu, ei jäsenellä ole äänioikeutta kokouksissa, kuin vasta jäsenmaksun suorituksen jälkeen. Perhejäsenet eivät saa mahdollista julkaisua, mutta ovat yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja.

5§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yhdistyksen hallituksen suostumuksella yksityiset henkilöt. Jäsenet ovat vuosijäseniä, perhejäseniä, pentuejäseniä ja ainaisjäseniä.

Perhejäseneksi hyväksytään henkilö, joka kuuluu vuosi-, ainais- tai kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Mikäli samassa osoitteessa asuu useampia yhdistyksen jäseniä, lähetetään yhteen osoitteeseen kuitenkin vain yhdet yhdistyksen julkaisut.

Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka maksaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Yhdistyksen jäsenkasvattaja voi liittää kasvattinsa omistajan/haltijan pennun ensimmäisen vuoden aikana yhdistyksen pentuejäseneksi kymmenen (10) euron maksulla. Pentue jäseneksi ilmoittavalta henkilöltä tulee kasvattajan toimittaa kirjallinen suostumus. Tällä kirjallisella suostumuksella pentuejäsen hyväksyy liittymisensä yhdistyksen jäseneksi ja siirtyy halutessaan seuraavana vuonna vuosijäseneksi.

Jäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden. Jäseneksi voi liittyä kesken kalenterivuoden

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ainais- ja kunniajäseniltä sekä kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua, mutta heillä on samat oikeudet kuin vuosijäsenillä. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista ja ovat äänioikeutettuja. Kunniapuheenjohtajia voi yhtäaikaisesti olla vain yksi (1).

6§ JÄSENEN EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta tai välittömästi jäsenen niin halutessa. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan yhden (1) kuukauden kuluessa maksun eräpäivästä, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella haitannut tai vaikeuttanut huomattavasti yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti, tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai varoihin.

7§ YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa, sekä syyskokous, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa. Kokous voidaan hallituksen päätöksellä järjestää etäkokouksena.

Kokouksen ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kutsuu varsinaiseen kokoukseen hallitus, vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen www-sivuilla olevalla kutsulla tai yhdistyksen jäsenfoorumilla tai kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä tai yhdistyksen jäsenlehdellä, johon kokouskutsu on painettu.

Lehti tai tiedoite lähetetään vain varsinaiselle jäsenelle. 

Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella, perhe-, kunnia-, ja ainaisjäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla äänioikeus. Jäsen saa edustaa yhtä (1) muuta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla yhdistyksen kokouksissa. Valtuutetun edustajan on oltava yhdistyksen jäsen. Alle viisitoista (15) vuotiaalla ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen jäsen voi ehdottaa asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti kevätkokousta varten helmikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten syyskuun loppuun mennessä.

8§ YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Varsinaisen kokouksen lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asian esittämisestä.Kokous voidaan hallituksen päätöksellä järjestää etäkokouksena.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännöt kuin seitsemäs (7.) pykälä varsinaisista kokouksista määrää.

9§ KEVÄKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijat.

2. Todetaan läsnä olevat henkilöt.

3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitellään hyväksyttäväksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.

6. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan siitä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä.

8. Käsitellään hallituksen ja jäsenistön helmikuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

9. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä.

10§ SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijat.

2. Todetaan läsnä olevat henkilöt.

3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6. Hyväksytään (budjetti) talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

8. Käsitellään hallituksen ja jäsenistön syyskuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

9. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä.

11§ TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle tai hänen ollessaan estyneenä hänen varamiehelleen tarkastettavaksi kahdeskymmeneskahdeksas helmikuuta (28.2.) mennessä.

Toiminnantarkastajan tai hänen varamiehensä on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä.

12§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7) muuta varsinaista jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksessa on vuosittain erovuorossa yksi - kolme (1-3) jäsentä. Ensi kerran arvan perusteella ja sen jälkeen vuorollaan. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita myös uudelleen. Jäsenten toimikausi alkaa seuraavan vuoden alusta.

Hallituksen puheenjohtajanvaali on joka toinen vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita hallituksen keskuudesta tai yhdistyksen jäsenistöstä.


13§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävä on lakia, näitä sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

• johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

• kutsua yhdistys kokouksiin, valmistaa niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset

• edustaa yhdistystä, hoitaa juoksevat asiat, sekä esiintyä kantajana ja vastaajana

• valmistaa ja esittää yhdistyksen kevätkokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan tai hänen varamiehensä lausunto

• valmistaa ja esittää yhdistyksen syyskokoukselle seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma

• päättää jäsenen hyväksymisestä ja erottamisesta siten kuin säännöissä on määrätty

• nimetä yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseessä oleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin, niiltä osin, joita yhdistyksen kokous ei määrää

• hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai vastuuhenkilöitä valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja asioita

14§ HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus voi halutessaan kutsua muita henkilöitä hallituksen kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

Kutsu on esitettävä kirjallisesti, puhelimitse tai hallituksen keskustelupalstalla vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi päätösvaltaisessa kokouksessaan päättää seuraavan kokouspäivän.

Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen myös puhelimitse tai muuta (telekommunikaatioyhteyttä) viestintävälinettä käyttäen.

15§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

16§ SUHTEET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsen, lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin kennel- tai koiratoimintaa harrastaviin yhdistyksiin tai yhteenliittymiin.

17§ SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (¾) kokoukseen osallistuneista äänioikeutetuista jäsenistä.

18§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyslain 27. pykälän mukaisesti.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaan samoja tarkoitusperiä edistävälle suomalaiselle rekisteröidylle kennelyhdistykselle.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.