PENTUVÄLITYS

Ei tällä hetkellä pentueita.

LIITY JÄSENEKSI!

Saavuta dogomaisia etuja Dogo Argentino Club Finland ry:n jäsenenä. Lue lisää jäsenyydestä täällä!

MEITÄ TUKEMASSA

biofarm_allekain_web.png  DC_logo_web.png  fitdog_logo_web.png wuffi-logo.jpg

DOGO ARGENTINO SUOMESSA

Muru juoksee. Kuva Team Chainbreakers.

Dogo argentino on metsästyskoira, mutta myös vartio‐ ja seurakoira alkuperäisessä kotimaassaan Argentiinassa. Maassamme sen perinteinen metsästyskäyttö ei ole mahdollista, joten vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia kartoitetaan. Dogojen käyttöominaisuuksia on testattu Suomessa erilaisissa kokeissa, joissa päämääränä ovat usein palveluskoirakokeet. Ensimmäinen dogo argentino tuli Suomeen vuonna 1989, ja tällä vuoden 2012 loppuun mennessä koiria oli rekisteröity 657 yksilöä. Valtaosa koirista on tällä hetkellä verrattain nuoria, alle viisivuotiaita. Rotua harrastava yhdistys Dogo Argentino Club Finland ry. on nuori ja rotua harrastavana yhdistyksenä melko tuore. Silti jalostustoimikuntamme on pohtinut jalostustavoitteita vakavasti ja vastuuntuntoisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on jakaa rotujärjestömme Suomen Seurakoirayhdistys ry:n taakkaa usean melko erilaisen rodun puolestapuhujana.

Kuva Team Chainbreakers.

Rodustamme on tärkeää ymmärtää sen tausta, alkuperäinen käyttötarkoitus ja perusluonne. Dogo argentino on Suomessa nuori rotu ja siksi kanta ei ole kaikilta osin yhteneväinen. Se asettaa kasvattajille haasteita. Jalostuksen tarkoituksena on rodun monipuolisuuden sekä alkuperäisen luonteen ja käyttöominaisuuksien pitäminen ennallaan. Pienen populaation vuoksi mahdollisimman laajan geenipoolin säilyttäminen on tarpeellista. Siihen pyritään voimakkaasti nyt ja tulevaisuudessa. Tämä seikka on yksi tavoiteohjelman tärkeimmistä haasteista. Jalostuksen tavoiteohjelman avulla pyrimme säilyttämään rodun alkuperäiset ominaisuudet, estämään erillisen näyttelylinjan muodostumisen ja rohkaisemaan uusia harrastajia kokeisiin ja kilpakentille.
Dogo argentino on PEVISA‐rotu ja jotta pennut voidaan rekisteröidä, tulee vanhempien olla astutushetkellä lonkka‐ jakyynärnivelkuvattuja. Rekisteröinnin raja‐arvona on lonkkien osalta D, kyynärnivelien osalta raja‐ arvoa ei ole. Rodun lonkkatilanne on huono, kaikista kuvatuista koirista 86 % on lonkkastatukseltaan joko C, D tai E. E‐lonkkaisia onkuitenkin vähän ja A/B‐lonkkaisten osuus on pienessä kasvussa. 

Kyynärniveltilanne ei kuitenkaan ole huono,mutta näin raskaalla rodulla kuin dogo argentino kyynärnivelen terveyden merkitys korostuu. Kyynärnivelten osaltaraja‐arvoa ei ole tarvittu, kun taas lonkkien osalta huonoin tulos E on rajattu jalostuksesta pois. Dogo argentinon suurimpia terveysongelmia ovat perinnöllinen valkoiseen väriin liittyvä kuurous, nivelten kasvuhäiriöt sekä erilaiset ihovaivat, tulehdukset ja erilaiset allergiset ihottumat. Kuurouden osalta rotu on kuitenkin hyvässä tilanteessa systemaattisen kuulotestaustoiminnan ansiosta, valtaosa pennuista ja jalostuskoirista on kuulotestattuja.Dogo argentino ei välttämättä sovellu kokemattomalle ohjaajalle. Siksi sillä ei ole tulevaisuutta pelkkänä seura‐ ja näyttelyrotuna, eikä sitä tule vain sellaisena markkinoida. Viime vuosien lisääntyneet rekisteröintimäärät ja kasvava kiinnostus rotua kohtaan ovat mahdollisuuksien lisäksi myös uhka, koska vaarana on kannan hallitsematon kasvu ja koirien päätyminen vääränlaisille omistajille.
Dogo argentino on hyvin funktionaalinen rotu. Yhtenä päätavoitteena on säilyttää se sellaisena ja seurata jatkuvasti terveystilanteen kehittymistä sekä tehdä tulevaisuudessa toimenpiteitä terveystilanteen parantamiseksi, mm.tiukentamalla PEVISAn raja‐arvoja. Yhdistyksemme jalostustoimikunta on tässä avainasemassa. Sen tehtäviin kuuluumyös kasvattajien ja jäsenistön kouluttaminen ja neuvominen jalostukseen liittyvissä asioissa. Rodun tilan voidaan sanoaolevan tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Terveyttä seurataan aktiivisesti ja rotumme menestyy näyttelyiden lisäksipelastuskoirakokeissa. Lisäksi harrastajat ovat heräämässä rodun palveluskoira harrastuksen mahdollisuuksiin ja näitäoikeuksia osallistua palveluskoirakilpailuihin onkin uudelleen haettu. Tänä päivänä dogo argentino on tulevaisuudenharrastuskoira, jolle yhteiskunnan asettamat tavoitteet täyttyvät hyvin.

Dogo on aktiivinen rotu. Kuva Team Chainbreakers.

Jäljestys on erinomainen tapa aktivoida ja harrastaa! Kuva Team Chainbreakers.