Kevätkokouskutsu

12.05.2022

Dogo Argentino Club Finland ry

KEVÄTKOKOUSKUTSU 2022

Kokous järjestetään etäkokouksena Teams palvelussa

Aika 28.5.2022 klo 10

Paikka Karjalantie 1607, 23100 Mynämäki (ei tarjoilua)

Ilmoittautuminen kokoukseen 26.5.2022 klo 18 mennessä s.postiin: dogoclub.dogoshop@gmail.com

Huom! valtakirjalla osallistuminen edellyttää erillistä ilmoittautumista sekä valtakirjan toimittamista sähköpostitse

Ennakkoilmoittautuminen koskee myös valtakirjalla osallistuvia.

HUOM! MYÖHÄSTYNEITÄ ILMOITTAUTUMISIA EI HUOMIOIDA!

Linkit äänestyksiin toimitetaan sähköpostitse aina äänestyksen alkaessa.

Tarvittava kokousmateriaali toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse kokousta edeltävänä päivänä kokouksen sujuvuuden parantamiseksi. Pevisa ehdotukset julkaistu kokouskutsun yhteydessä.

Kokoukseen liittymiseksi sekä kokouskäytännöistä toimitetaan ilmoittautuneille linkki sekä erilliset ohjeet.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi Pevisa, pj eroäänestys, hallituksen eroäänestys, toimihenkilövaali(t) sekä erovuoroisuuksien selvittäminen.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat henkilöt

4. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Esitellään hyväksyttäväksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus

7. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

9. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen

9.1. Äänestys PEVISAsta

Esitellään dogo argentinojen PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2023-31.12.2026

Ehdotus dogo argentino -rodun PEVISA-ohjelmaksi

1. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää.

Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua.

Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)

2. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää.

Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua viiteen (5) ikävuoteen asti, jonka jälkeen jälkeläisrajoitus poistuu kokonaan.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)

3. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä selkäkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta, selän osalta 24 kuukautta.

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää.

Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua viiteen (5) ikävuoteen asti, jonka jälkeen jälkeläisrajoitus poistuu kokonaan.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)

9.2. Päättäminen puheenjohtajan erottamisesta ja mahdollisesti uuden valitsemisesta ja tarvittaessa uuden hallituslaisen valitsemisesta

9.3. Päätetään hallituksen erottamisesta ja mahdollisesti uuden valitsemisesta

9.4. Päätetään myöntää ero hallituksesta Sanna Hartikaiselle (hakenut itse eroa 2021)

9.5. Valitaan hallituksen jäsen Sanna Hartikaisen toimikauden loppuun (2022)

9.6. Yhdistyksen sääntöjenmukainen hallituksen jäsenten erovuoroisuuden vahvistaminen

9.7. Hyväksytään aiemmin esitetyt ja hyväksytyt sääntöjenmuutokset lisäyksellä, että annetaan hallitukselle valtuudet päivittää sääntöjä patentti-ja rekisterihallituksen (PRH) vaatimuksesta.

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä.

11. Kokouksen päättäminen.

Lämpimästi tervetuloa!

DACF ry:n puolesta

Jäsensihteeri

Niina Juvela

Yhdistyksen kokouksessa kaikilla kokoukseen osallistuvilla yhdistyksen jäsenillä on 1 ääni. Yhdistyksen jäsen saa edustaa yhtä (1) muuta yhdistyksen jäsentä. Tällöin on toimitettava edustamansa jäsenen antama valtakirja.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021, 7.5.2021) 5 §:

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentista ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.